ประวัติหน่วย

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่234

ระยะที่ ๑

....เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๖ กรมตำรวจได้จัดตั้ง ตำรวจรักษาดินแดน ขึ้น และได้จัดตั้ง หมวดรักษาดินแดน (รด.) ขึ้นที่บ้านเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม (ในสมัยนั้น) บนพื้นที่ประมาณ ๕๐ ไร่ เศษ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ตำรวจภูธรอำเภอมุกดาหารเก่า โดยมี ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ศิริมูล เป็นผู้บังคับหมวด
คนแรก ได้ทำการก่อสร้าง อาคาร ที่ทำการขึ้น ๑ หลัง
....ต่อมา เมื่อ ๑๘ เม.ย.๒๔๙๘ ได้เปลี่ยนชื่อจากตำรวจรักษาดินแดน เป็น ตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี ร.ต.อ.อรุณ ประสังสิต เป็นผู้บังคับด้านสังกัด
กองกำกับการ ตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๔ ที่ จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่ รับผิดชอบตามแนวชายแดน ตั้งแต่ อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ถึง
อำเภอดอนตาล จังหวัดนครพนม (ในสมัยนั้น) มีหมวดตำรวจตระเวนชายแดนในบังคับบัญชา ๔ หมวด คือ
...๑. หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๓ ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่ บ้านไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
...๒. หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๔ ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่ บ้านนาแข อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
...๓. หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๕ ตั้งฐานปฏิบัตการอยู่ที่ บ้านหมันหย่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
...๔. หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๗ ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่ บ้านเมืองใหม่ อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม
....ระยะแรกตั้ง งานธุรการประจำกองร้อย ไม่มี มีแต่โครงสร้าง การจัดการงานด้านธุรการต่างๆ จะใช้กำลังพลของ หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๗
เป็นผู้ปฏิบัติแทน ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๐๘ กก.ตชด.เขต ๔ ให้เปลี่ยนชื่อจากกองบังคับด้าน เป็นกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑ โดยมี
ร.ต.อ.บุญทิน วงศ์รักมิตร เป็นผู้บังคับ กองร้อย เมื่อ ๑๐ พ.ค. – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๑๐ ได้มีการจัดตั้ง หมวดตำรวจตระเวนชายแดน เพิ่ม ๒ หมวด
รวม เป็น ๖ หมวด คือ
...๑. หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๙ ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่ บ้านทรายมูล ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
...๒. หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๐ ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่ บ้านโพธิ์ไทร ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดนครพนม
....เมื่อ ๒๕ พ.ค. ๒๕๑๓ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๔ ได้จัดตั้งศูนย์การข่าว - ยุทธการ ขึ้น จึงได้มีคำสั่ง เพิ่มกำลัง ให้ จำนวน ๒๐ นาย
เพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำกองร้อย ตามคำสั่งที่ ๑๐๐/๒๕๑๓ ลง ๒๕ พ.ค. ๒๕๑๓ ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนเขต ๔ ได้จัดตั้ง กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ขึ้นอีก ๑ กองร้อย คือ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๕ ที่ มว.ตชด.๔๑๔ บ.นาแข
อำเภอบ้านแพง จังหวัด นครพนม จึงได้ ปรับโอนหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๓, ๔๑๔ ขึ้นการบังคับบัญชากับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๕
ส่วน กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑ จึงมีหมวด ตำรวจตระเวนชายแดนในบังคับบัญชาเพียง ๔ หมวด คือ หมวดตำรวจตระเวนชายแดน ที่ ๔๑๕,๔๑๗,
๔๑๙ และ ๔๒๐ ต่อมา เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๐ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๔ ได้ให้เปลี่ยน ชื่อจาก กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑
เป็นกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๗

ระยะที่ ๒

....เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๒๙ ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ ของกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙ ประกาศในราชการกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๑๐๓ ตอนที่ ๑๗๖ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ และวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๙ เป็นวันที่ พระราชกฤษฎีกา มีผลบังคับใช้ ให้ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๗ เป็น กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓๔ ขึ้นการบังคับบัญชากับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ โดยมี พ.ต.ต.สุรพงษ์ เขมะสิงคิ เป็นผู้บังคับกองร้อย ต่อมาเมื่อ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ผู้บังคับบัญชา เห็นว่าที่ตั้งชุมชนเมืองใหม่ ปัจจุบันคับแคบ ไม่สามารถขยายได้ จึงได้ย้ายที่ทำการ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓๔ โดยขอใช้ที่ดินของกรมป่าไม้ ที่ บ้านดงมัน ตำบลดงมัน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร บนเนื้อที่ ๑๐๓ ไร่ ๓ งาน ๕๓ ตารางวา แต่ เนื่องจากที่ตั้ง บ้านคงมัน อยู่บนพื้นที่สูง เนื้อที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นหินภูเขา เมื่อถึงหน้าแล้ง จะทำให้ขาดน้ำ เพื่อใช้ในการบริโภคอุปโภคของกำลังพล แม้จะทำการแก้ไขแล้วก็ตาม จึงขออนุมัติย้ายกลับที่ตั้งเดิม เมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน .........