ตชด.

เสียสละ อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ

ที่ตั้งกองร้อยฯ

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 234

5 ถนนวงศ์คำพา เทศบาลเมืองมุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จว.มุกดาหาร 49000

E - mail : bpp234it@gmail.com
โทรศัพท์ 042-611270