หน่วยแพทย์ พอ.สว.

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

วิสัยทัศน์

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยงานหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน

พันธกิจของตำรวจตระเวนชายแดน

๑. ถวายความปลอดภัย อย่างสมพระเกียรติ และรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เฝ้าระวังและแก้ไข ปัญหาด้านสถานการณ์ความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน
๓. รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
๔. พัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
๕. สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๖. ดำรงความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
๗. พัฒนาหน่วยและระบบบริหารจัดการที่ดี