คุณลักษณะของตำรวจตระเวนชายแดน

1. สามารถทำการรบได้อย่างทหาร
2. สามารถป้องกันปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจ
3. สามารถให้บริการแทนกระทรวง ทบวงกรมต่าง ๆ ได้อย่างพลเรือน

ผู้บังคับหน่วย

พ.ต.ต. เรวัฒ จำปาน ผบ.ร้อย ตชด.234

ดำรงตำแหน่ง พ.ย. 63 - ปัจจุบัน

รอง ผบ.ร้อย ตชด.234

ร.ต.อ. ชัยวัฒน์ ศรีค้อ

รอง ผบ. ร้อย ตชด.234

ร.ต.อ. สุรชัย ยืนยง

รอง ผบ. ร้อย ตชด.234

ร.ต.ต. วัฒนาวุฒิ เพียงสา

จ่า กองร้อย ตชด.234

ผู้บังครับหมวด